Kế hoạch vận hành ngày:
Kế hoạch vận hành ngày 30/06/2019
Kế hoạch vận hành ngày 29/06/2019
Kế hoạch vận hành ngày 28/06/2019
Kế hoạch vận hành ngày 27/06/2019
Kế hoạch vận hành ngày 26/06/2019
Kế hoạch vận hành ngày 25/06/2019
Kế hoạch vận hành ngày 24/06/2019
Kế hoạch vận hành ngày 23/06/2019
Kế hoạch vận hành ngày 22/06/2019
Kế hoạch vận hành ngày 21/06/2019
Kế hoạch vận hành ngày 20/06/2019
Kế hoạch vận hành ngày 19/06/2019
Kế hoạch vận hành ngày 18/06/2019
Kế hoạch vận hành ngày 17/06/2019
Kế hoạch vận hành ngày 16/06/2019
Kế hoạch vận hành ngày 15/06/2019
Kế hoạch vận hành ngày 14/06/2019
Kế hoạch vận hành ngày 13/06/2019
Kế hoạch vận hành ngày 12/06/2019
Kế hoạch vận hành ngày 11/06/2019
Kế hoạch vận hành ngày 10/06/2019
Kế hoạch vận hành ngày 09/06/2019
Kế hoạch vận hành ngày 08/06/2019
Kế hoạch vận hành ngày 07/06/2019
Kế hoạch vận hành ngày 06/06/2019
Kế hoạch vận hành ngày 05/06/2019
Kế hoạch vận hành ngày 04/06/2019
Kế hoạch vận hành ngày 03/06/2019
Kế hoạch vận hành ngày 02/06/2019
Kế hoạch vận hành ngày 01/06/2019

 

Kế hoạch vận hành tuần:
Kế hoạch vận hành Tuần 26 (Từ ngày 24/06/2019 đến ngày 30/06/2019)
Kế hoạch vận hành Tuần 25 (Từ ngày 17/06/2019 đến ngày 23/06/2019)
Kế hoạch vận hành Tuần 24 (Từ ngày 10/06/2019 đến ngày 16/06/2019)
Kế hoạch vận hành Tuần 23 (Từ ngày 03/06/2019 đến ngày 09/06/2019)

 

Kế hoạch vận hành tháng:
Kế hoạch vận hành tháng 06/2019