Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần:
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa Tuần 06+07 (Từ ngày 03/02/2020 đến ngày 16/02/2020)
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa Tuần 04 (Từ ngày 20/01/2020 đến ngày 26/01/2020)
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa Tuần 03 (Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 19/01/2020)
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa Tuần 02 (Từ ngày 06/01/2020 đến ngày 12/01/2020)
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa Tuần 01 (Từ ngày 02/01/2020 đến ngày 05/01/2020)
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa Tuần 50 (Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 15/12/2019)
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa Tuần 49 (Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 08/12/2019)
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa Tuần 48 (Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 01/12/2019)
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa Tuần 47 (Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019)
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa Tuần 46 (Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 17/11/2019)
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa Tuần 45 (Từ ngày 04/11/2019 đến ngày 10/11/2019)
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa Tuần 44 (Từ ngày 28/10/2019 đến ngày 03/11/2019)
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa Tuần 51 (Từ ngày 16/12/2019 đến ngày 22/12/2019)
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa Tuần 52 (Từ ngày 23/12/2019 đến ngày 29/12/2019)

 

Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng:
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng 02/2020
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng 01/2020
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng 12/2019
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng 11/2019
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng 12/2019

 

Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa năm:
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa năm 2020 
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa năm 2019

 
Đầu trang