Gói thầu: Mua sắm các loại tủ phân phối cho nhu cầu sản xuất kinh doanh khác năm 2019
Công ty Điện lực Tây Ninh (sau đây gọi là Bên mời thầu) có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu - Gói thầu: Mua sắm các loại tủ phân phối cho nhu cầu sản xuất kinh doanh khác năm 2019 thuộc dự án: Mua sắm các loại tủ phân phối cho nhu cầu sản xuất kinh doanh khác năm 2019 theo hình thức Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng sử dụng nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh.
Chi tiết...
Gói thầu: Mua sắm dụng cụ sửa chữa điện nóng, thiết bị đo lường
Công ty Điện lực Tây Ninh (sau đây gọi là Bên mời thầu) có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu - Gói thầu: Mua sắm dụng cụ sửa chữa điện nóng, thiết bị đo lường thuộc dự án: Mua sắm trang thiết bị PCCC, an toàn, đo lường, thi công và bảo vệ cá nhân năm 2019 theo hình thức chào hàng cạnh trang trong nước sử dụng nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh năm 2019.
Chi tiết...
Gói thầu: Mua sắm các trang thiết bị PCCC
Công ty Điện lực Tây Ninh (sau đây gọi là Bên mời thầu) có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu - Gói thầu: Mua sắm các trang thiết bị PCCC thuộc dự án: Mua sắm trang thiết bị PCCC, an toàn, đo lường, thi công và bảo vệ cá nhân năm 2019 theo hình thức chào hàng cạnh tranh trong nước sử dụng nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh năm 2019.
Chi tiết...
Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị thi công công trình
Công ty Điện lực Tây Ninh (sau đây gọi là Bên mời thầu) có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu - Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị thi công công trình thuộc dự án: Mua sắm trang thiết bị PCCC, an toàn, đo lường, thi công và bảo vệ cá nhân năm 2019 theo hình thức chào hàng cạnh trang trong nước sử dụng nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh năm 2019.
Chi tiết...
 
Đầu trang