ĐIỆN MẶT TRỜI

Văn bản, quy định liên quan Điện mặt trời

Thông tin về đấu nối, giải tỏa công suất Điện mặt trời

Hạng mục Ghi chú
Lưu đồ thực hiện đấu nối dự án điện mặt trời mái nhà  
Đăng ký bán điện mặt trời mái nhà  
Tổng hợp danh sách các hệ thống điện mặt trời mái nhà Cập nhật đến 23/12/2020
Tổng hợp danh sách các hệ thống điện mặt trời mái nhà khách hàng đăng ký thỏa thuận đấu nối Cập nhật đến 23/12/2020
Danh sách các trạm biến áp, đường dây không còn khả năng đấu nối điện mặt trời mái nhà Cập nhật đến 23/12/2020
Danh sách các trạm biến áp, đường dây còn khả năng đấu nối điện mặt trời mái nhà Cập nhật đến 23/12/2020