TIN LIÊN QUAN

(16:18 - 04/12/2017)

Gói thầu: Mua sắm trụ điện và đà cản phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh đợt 1 năm 2018

Công ty Điện lực Tây Ninh (sau đây gọi là Bên mời thầu) có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu...

(08:27 - 30/11/2017)

Gói thầu: Mua sắm nội thất cho nhà làm việc 04 Điện lực

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Tây Ninh Địa chỉ: 607 Đường CMT8 - Phường 3 - Thành phố Tây...

(21:17 - 14/11/2017)

Gói thầu: Mua sắm đà, boulon, phụ kiện bằng sắt mạ kẽm cho nhu cầu sửa chữa lớn năm 2018

Công ty Điện lực Tây Ninh (sau đây gọi là Bên mời thầu) có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu...

(21:14 - 14/11/2017)

Gói thầu: Mua sắm giáp níu và giáp buộc cáp cho nhu cầu sửa chữa lớn năm 2018

Công ty Điện lực Tây Ninh (sau đây gọi là Bên mời thầu) có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu...

(17:15 - 31/10/2017)

Thông báo mời thầu xây lắp 02 công trình: "Xây dựng mới đường dây nối tuyến 472TĐ và tuyến 471PĐC" và "ĐDTT nối tuyến 476TH đấu nối trụ 92 tuyến 476TH và trụ 176/58/2/26 tuyến 472TH".

- Tên Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH

(17:13 - 31/10/2017)

Thông báo mời thầu xây lắp công trình: "Xây dựng mới 2 phát tuyến trục từ trạm Suối Dộp".

- Tên Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH

(17:10 - 31/10/2017)

Thông báo mời thầu xây lắp 02 công trình: "ĐDTT nối tuyến 478TH và 472TH" và "ĐDTT nối tuyến 471TN đấu nối trụ 137 và tuyến 472SD đấu nối trụ 53".

- Tên Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH

(17:08 - 31/10/2017)

Thông báo mời thầu xây lắp công trình: " ĐDTT NR Ấp 6 đến NR Trảng Cỏ"

- Tên Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH