TIN LIÊN QUAN

(17:03 - 31/10/2017)

Thông báo mời thầu xây lắp công trình: "XDM 04 phát tuyến khai thác tải trạm 110/22kV Suối Ngô"

- Tên Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH