Năng lượng tái tạo

Điện mặt trời mái nhà

Đăng bởi PC Tây Ninh | 11:03 | 01/12/2021

PHƯƠNG ÁN HUY ĐỘNG TỐI ĐA NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ TỪ NGÀY 06/12/2021 - 12/12/2021

Nhằm thực hiện công suất huy động tối đa của nguồn điện mặt trời mái nhà trên địa bàn Tỉnh tránh quá tải lưới điện từ ngày 06/12/2021 đến ngày 12/12/2021, Công ty Điện lực Tây Ninh lập “phương án huy động tối đa nguồn điện MTMN” cho các đơn vị, như sau:

PHỤ LỤC
                   
PHÂN BỔ CÔNG SUẤT PHÁT HUY ĐỘNG TỐI ĐA NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 06/12/2021 ĐẾN 12/12/2021
                     
STT Điện lực Nguồn ĐMTMN Công suất huy động tối đa hàng ngày (MW)
06/12/2021 07/12/2021 08/12/2021 09/12/2021 10/12/2021 11/12/2021 12/12/2021
Công suất đặt (MW) Tỉ trọng           150.110           150.110           150.110           150.110           150.110           150.110            139.750
1 Thành phố Tây Ninh            27.374 11%             16.736             16.736             16.736             16.736             16.736             16.736              15.581
2 Hòa Thành            17.322 7%             10.590             10.590             10.590             10.590             10.590             10.590                9.859
3 Dương Minh Châu            20.124 8%             12.304             12.304             12.304             12.304             12.304             12.304              11.454
4 Châu Thành            30.172 12%             18.447             18.447             18.447             18.447             18.447             18.447              17.174
5 Gò Dầu            11.488 5%               7.024               7.024               7.024               7.024               7.024               7.024                6.539
6 Bến Cầu            14.060 6%               8.596               8.596               8.596               8.596               8.596               8.596                8.003
7 Trảng Bàng            24.621 10%             15.053             15.053             15.053             15.053             15.053             15.053              14.014
8 Tân Châu            83.894 34%             51.292             51.292             51.292             51.292             51.292             51.292              47.752
9 Tân Biên            16.466 7%             10.067             10.067             10.067             10.067             10.067             10.067                9.373
10 Công ty          245.521 100%           150.110           150.110           150.110           150.110           150.110           150.110            139.750

TIN LIÊN QUAN

(10:23 - 10/01/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT NGUỒN ĐMTMN KHÔNG HUY ĐỘNG TỪ NGÀY 10/01/2022 ĐẾN 16/01/2022

(13:45 - 04/01/2022)

PHƯƠNG ÁN HUY ĐỘNG TỐI ĐA NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ TỪ NGÀY 03/01/2022 - 09/01/2022

(15:34 - 27/12/2021)

PHƯƠNG ÁN HUY ĐỘNG TỐI ĐA NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ TỪ NGÀY 27/12/2021 - 31/12/2021

(15:33 - 27/12/2021)

PHƯƠNG ÁN HUY ĐỘNG TỐI ĐA NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ TỪ NGÀY 01/01/2022 - 02/01/2022

(07:43 - 20/12/2021)

PHƯƠNG ÁN HUY ĐỘNG TỐI ĐA NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ TỪ NGÀY 20/12/2021 - 26/12/2021

Nhằm thực hiện công suất huy động tối đa của nguồn điện mặt trời mái nhà...

(11:03 - 01/12/2021)

PHƯƠNG ÁN HUY ĐỘNG TỐI ĐA NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ TỪ NGÀY 06/12/2021 - 12/12/2021

(10:49 - 01/12/2021)

KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG SẢN LƯỢNG ĐMTMN CÁC THÁNG CUỐI NĂM 2021

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Nam về việc huy động sản lượng điện mặt trời...