Mua điện cao áp

1. Hồ sơ đề nghị cấp điện cao áp (file đính kèm)

2. Mẫu giấy đề nghị mua điện (file đính kèm)

3. Mẫu biểu đồ phụ tải (file đính kèm)

4. Lưu đồ cấp điện cao áp (file đính kèm)

5. Trình tự cấp điện cao áp (file đính kèm)