Hướng dẫn mua điện hạ áp

1. Hồ sơ thủ tục đề nghị mua điện hạ áp (file đính kèm).

2. Mẫu giấy đề nghị mua điện sinh hoạt (file đính kèm).

3. Mẫu giấy đề nghị mua điện ngoài sinh hoạt (file đính kèm).

4. Mẫu bảng đăng ký thiết bị sử dụng điện chủ yếu (file đính kèm).

5. Mẫu biểu đồ phụ tải (file đính kèm).

6. Mẫu biên bản thỏa thuận vị trí đo đếm và trách nhiệm đầu tư (file đính kèm).

7. Lưu đồ mua điện hạ áp (file đính kèm).