1. Hướng dẫn mua điện trung áp (xem chi tiết).

Để khách hàng thuận lợi trong quá trình thiết kế và thỏa thuận đấu nối, khách hàng có thể tham khảo thiết kế mẫu các công trình điện do Tổng công ty Điện lực miền Nam ban hành thông qua Quy định tiêu chuẩn công tác lưới điện phân phối trên khôngQuy định Tiêu chuẩn Vật tư thiết bị lưới điện trong Tổng công ty Điện lực miền Nam.

2. Quy định tiêu chuẩn công tác lưới điện phân phối trên không.

- Quyết định ban hành tiêu chuẩn công tác lưới điện phân phối trên không (file đính kèm).

- Bộ tiêu chuẩn công tác lưới điện phân phối trên không (file đính kèm).

3. Quy định tiêu chuẩn vật tư thiết bị lưới điện.

- Quyết định ban hành tiêu chuẩn vật tư thiết bị lưới điện (file đính kèm).

- Tiêu chuẩn máy biến áp (file đình kèm).

- Tiêu chuẩn dây dẫn và cáp điện (file đính kèm).

- Tiêu chuẩn thiết bị lưới điện (file đính kèm).

- Tiêu chuẩn cách điện và phụ kiện (file đính kèm).

- Tiêu chuẩn thiết bị đo lường (file đính kèm).

- Tiêu chuẩn trụ, neo, xà (file đính kèm).

- Tiêu chuẩn thiết bị thí nghiệm (file đính kèm).

-Quyết định ban hành tiêu chuẩn vật tư thiết bị lưới điện (file đính kèm).

- Tiêu chuẩn dầu cách điện và tổn thất máy biến áp (file đình kèm).

- Tiêu chuẩn dây dẫn bọc và cáp điện hạ áp (file đính kèm).

- Tiêu chuẩn dây dẫn bọc và cáp điện trung áp (file đính kèm).

- Tiêu chuẩn dây dẫn trần (file đính kèm).

- Tiêu chuẩn máy biến áp phân phối (file đính kèm).

- Tiêu chuẩn thiết bị lưới hạ áp (file đính kèm).

- Tiêu chuẩn thiết bị lưới trung áp (file đính kèm).

- Tiêu chuẩn tụ bù, thiết bị đóng cắt bảo vệ trung áp (fi

- Quyết định ban hành tiêu chuẩn vật tư thiết bị lưới điện (file đính kèm).

- Tiêu chuẩn dầu cách điện và tổn thất máy biến áp (file đình kèm).

- Tiêu chuẩn dây dẫn bọc và cáp điện hạ áp (file đính kèm).

- Tiêu chuẩn dây dẫn bọc và cáp điện trung áp (file đính kèm).

-         Tiêu chuẩn dây dẫn trần (file đính kèm).

- Tiêu chuẩn máy biến áp phân phối (file đính kèm).

- Tiêu chuẩn thiết bị lưới hạ áp (file đính kèm).

- Tiêu chuẩn thiết bị lưới trung áp (file đính kèm).

- Tiêu chuẩn tụ bù, thiết bị đóng cắt bảo vệ trung áp (fi