Trang chủ Qui định, qui trình Văn bản qui định
 

Quyết định số 2165/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Chính phủ Quy định về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân các năm 2013-2015

Quyết định số 2165/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Chính phủ Quy định về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân các năm 2013-2015

In      Trở về
 
Các Văn bản qui định đã đưa
   Quyết định số 69/2013/QĐ-TTg ngày 19/11/2013 của Chính phủ Quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân (08:51 - 06/12/2013)
   Thông tư số 30/2013/TT-BCT ngày 14/11/2013 của Bộ Công thương quy định về điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện (08:50 - 06/12/2013)
   Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013 của Bộ Công thương quy định về Trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động Điện lực (08:48 - 06/12/2013)
   Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực (08:43 - 06/12/2013)
   Chỉ thị số 11 ngày 15/3/2010 của Bộ Công thương về việc kiểm tra, giám sát giá bán lẻ điện tại các địa điểm cho thuê nhà để ở. (00:03 - 25/04/2013)
   Thông tư số 11/2008/TT-BCT ngày 22/10/2008 của Bộ Công thương về việc Hướng dẫn trình tự, thủ tục mua bán điện với nước ngoài. (00:03 - 25/04/2013)
   Thông tư số 32/2010/TT-BCT ngày 30/7/2010 của Bộ Công thương Quy định hệ thống điện phân phối. (00:01 - 25/04/2013)
   Thông tư số 09/2010/TT-BCT ngày 03/3/2010 của Bộ Công thương Quy định trình tự thủ tục lập, phê duyệt và giám sát thực hiện kế hoạch vận hành hệ thống điện Quốc gia. (23:59 - 24/04/2013)
   Thông tư số 34/2011/TT-BCT ngày 07/9/2011 của Bộ Công Thương quy định về việc Lập và thực hiện kế hoạch cung ứng điện khi hệ thống điện Quốc gia thiếu nguồn. (23:57 - 24/04/2013)
   Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính Phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp. (10:50 - 24/04/2013)
   Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004. (10:48 - 24/04/2013)
   Văn bản số 508/UBND-KTN ngày 19/03/2013 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện. (09:38 - 02/04/2013)

Đầu trang