Thông báo mời thầu Gói thầu: Mua sắm vật liệu xây dựng cho công trình tách hộ câu phụ năm 2021
Công ty Điện lực Tây Ninh (sau đây gọi là Bên mời thầu) có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu - Gói thầu: Mua sắm vật liệu xây dựng cho công trình tách hộ câu phụ năm 2021 thuộc dự án: Mua sắm vật liệu xây dựng cho công trình tách hộ câu phụ năm 2021 theo hình thức Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước qua mạng sử dụng nguồn vốn: KHCB của Tổng công ty Điện lực miền Nam và vốn vay thương mại năm 2021.
Chi tiết...
 
Đầu trang